Historisch genootschap

Het Rijndorp

Over het Rijndorp

Snelle navigatie
Over het Rijndorp
Doelstellingen
Contactgegevens
Bestuur
Bankgegevens, KvK en RSIN
Privacy
Statuten en beleidsplan

Stichting Historisch Genootschap Het Rijndorp is opgericht op 17 december 2021. De stichting is ontstaan vanuit de behoefte om de geschiedenis van het Rijndorp te onderzoeken en door te geven aan volgende generaties. Het Rijndorp wil de verhalen over Katwijk aan den Rijn zo veel mogelijk doorgeven door middel van activiteiten en uitingen in de publieke ruimte. We hebben vooralsnog niet de ambitie om een museum in te richten maar hiervoor openbare plekken te benutten.

Doelstellingen

Het Rijndorp heeft als doel om de kennis over de geschiedenis van Katwijk aan den Rijn te bevorderen. Dit doen we onder andere door het organiseren van activiteiten, door onderzoek te doen nar de geschiedenis van het dorp en door verhalen te delen met de gemeenschap. Ook het aanleggen van een historische collectie behoort to onze doelstellingen.

Het genootschap ambieert geen museum maar zoekt nadrukkelijk de samenwerking met partners uit de dorpskern om de geschiedenis van het Rijndorp uit te dragen. Zo zijn de Roskam en molen de Geregtigheid bereid gevonden om deze locaties beschikbaar te stellen voor (kleine) tentoonstellingen. Op deze manier concentreert het uitdragen van de lokale geschiedenis zich niet op één plek maar is wordt het geïntegreerd in de samenleving.

De doelstellingen van Historisch Genootschap Het Rijndorp zijn beschreven in de statuten zoals vastgelegd op 21 december 2021 en de uitwerking hiervan staat beschreven in het beleidsplan 2022-2023 dat is vastgesteld op 12 maart 2022. De statuten en het beleidsplan kunt u onderaan deze pagina raadplegen.

Contactgegevens

Stichting Historisch Genootschap Het Rijndorp
Achterweg 18
2223 BG Katwijk aan den Rijn
email: hetrijndorp(a)gmail.com

Bestuur

Het bestuur van Stichting Historisch Genootschap Het Rijndorp bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter
Mark Ruis

Secretaris
Corry van Duijn

Penningmeester
Ton Brussee

ANBI, bankgegevens, KvK en RSIN

Schenken en ANBI

Het Rijndorp heeft nu officieel de ‘ANBI-status’ (zie beschikking onderaan deze pagina) en dat niet alleen als ‘algemeen nut beogende instelling’, maar ook als ‘culturele’ ANBI. Dat betekent dat donateurs van Het Rijndorp (als culturele ANBI) een extra belastingvoordeel hebben, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Zo mogen particulieren in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken, terwijl ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift mogen aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Als u wilt controleren of Het Rijndorp daadwerkelijk een ANBI-status heeft, dan kunt u dat doen op de website van de belastingdienst, te weten https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/anbi-status-controleren. Als u daar vervolgens zoekt op ‘Het Rijndorp’ met als vestigingsplaats Katwijk, dan krijgt u vervolgens de gegevens van de stichting te zien.

Bankrekening

Rekeningnummer NL75INGB 0675 1844 36
Ten name van Stg Historisch Genootschap Het Rijndorp

Kamer van Koophandel

KVK nummer 84808624

Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer

RSIN 863382241

Privacy

Persoonsgegevens

Het Rijndorp verwerkt de persoonsgegevens die aan ons verstrekt worden, zoals

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • overige persoonsgegevens die actief worden verstrekt
  • bankrekeningnummer

De persoonsgegevens worden gebruikt voor:

  • het afhandelen van donaties, giften;
  • het verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere informatie;
  • het opnemen van contact voor zover nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Door Het Rijndorp verkregen persoonsgegevens zullen nimmer aan derden ter hand worden gesteld, tenzij om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verwijderen persoonsgegevens

Indien en voor zover u van mening bent dat door Het Rijndorp ten onrechte persoonsgegevens worden verwerkt en/of bewaard, neem dan contact met ons op via hetrijndorp(a)gmail.com en dan zullen wij de desbetreffende informatie verwijderen.

Bewaren persoonsgegevens

Het Rijndorp bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Na eventuele uitschrijving worden de persoonsgegevens direct verwijderd, met uitzondering van gegevens waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Eenieder heeft het recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast bestaat het recht om toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking daarvan

Ter zake kan een verzoek worden gedaan door het zenden van een email dienaangaande naar hetrijndorp(a)gmail.com, welk verzoek vergezeld dient te gaan van een kopie van een geldig identiteitsbewijs (desgewenst pasfoto, bsn e.d. afgeplakt). Desgewenst kan een klacht worden ingediend bij de nationale toezichthouder of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Het Rijndorp neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Statuten, beleidsplan en ANBI

Statuten

Beleidsplan 2022 – 2023

ANBI beschikking